พรหมภาพท., และ วงศ์สุรวัฒน์โ. “ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ‘ประชานิยม’ ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 2, 1, น. 232-51, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88638.