จิราวรรธนสกุลส. “รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 2, 1, น. 252-69, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88639.