อัคฮาดน. “emocratization and esearch ethods (2012) by ichael oppedge”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 2, 1, น. 270-83, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88640.