จินารัตน์ว. “อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 1, 1, น. 1-26, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88950.