Adisornmongkon, R. “ความสำเร็จในการรวมตลาดอาเซียน อีกไกลแค่ไหน? สะท้อนจากความพร้อมของกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนในการจัดการปัญหาผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือตลาด”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 1, 1, น. 27-54, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88956.