ใจเที่ยงธ., เถาว์ชาลีป., อัคฮาดน., และ แก้วหานามก. “แนวคิดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติพื้นเมือง”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 1, 1, น. 55-68, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88966.