โชติอนันต์ป. “รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 1, 1, น. 95-120, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88974.