อัคฮาดน. “ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆ กับเครือข่ายเสื้อแดงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน กรณีศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 1, 1, น. 175-02, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88989.