เลิศรัตนรังษีว., และ วันทะนะส. “การปฏิวัติการคมนาคมกับการรวมศูนย์อำนาจของรัฐในสยาม พ.ศ. 2435-2475”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 1, 1, น. 203-16, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88991.