ทัพมงคลป. “การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 3, ฉบับที่ 2, 1, น. 120-44, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89016.