วะชุมส., และ นิ่มตลุงอ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 3, ฉบับที่ 2, 1, น. 145-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89020.