กลยาณีย์ธ., และ กิตติเลิศไพศาลจ. “ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 3, ฉบับที่ 2, 1, น. 162-7, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89024.