สุพรฑ. “ook eview: merican oreign olicy in egions of onflict: lobal erspective, y oward . iarda”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 3, ฉบับที่ 2, 1, น. 173-87, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89025.