ไชยนัดค., มารี เคนป., และ คชโคตรป. “แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 3, ฉบับที่ 1, 1, น. 149-68, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89042.