เจิมสิทธิประเสริฐก., และ ศรียากูลธ. “การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 2, ฉบับที่ 2, 1, น. 1-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89052.