เพียรสบายพ., ทวะชาลีย., และ แก้วหานามก. “ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 2, ฉบับที่ 2, 1, น. 132-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89064.