สุขดีอ., คำสุขเ., และ สุวรรณมงคลป. “การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 2, ฉบับที่ 1, 1, น. 72-89, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89069.