ศรีบุรมย์จ. “แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 2, ฉบับที่ 1, 1, น. 155-74, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89107.