แก้วรุณาอ. “แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 1, ฉบับที่ 2, 1, น. 125-39, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89133.