วงศ์สุรวัฒน์โกวิท. “การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435”. วารสารการบริหารปกครอง 5, no. 1 (1): 1-21. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88405.