ศรีโภคางกุลศิวัช. “การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย”. วารสารการบริหารปกครอง 5, no. 1 (1): 22-43. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88423.