อัคฮาดนพพล. “กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ ‘ประชาธิปไตยชุมชน’ ในฐานะกลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”. วารสารการบริหารปกครอง 5, no. 1 (1): 44-79. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88424.