ษรสาประวิทย์. “ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารการบริหารปกครอง 5, no. 1 (1): 142-160. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88440.