กิจกุศลสุรวุธ, และ เลิศธรรมเทวีปวริศร. “บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย”. วารสารการบริหารปกครอง 5, no. 1 (1): 207-233. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88558.