อัศวนิเวศน์หัทญา, พัวศิริวรรณวิภา, และ เลิศธรรมเทวีปวริศร. “การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล”. วารสารการบริหารปกครอง 5, no. 1 (1): 234-252. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88570.