Boonpinich, Ampon, และ Tatchalerm Sudhiphongpracha. “ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารการบริหารปกครอง 5, no. 1 (1): 253-282. ืบค้น พฤศจิกายน 28, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88578.