กัลยาณมิตรภิศักดิ์. “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก”. วารสารการบริหารปกครอง 4, no. 2 (1): 17-37. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88627.