โชติพินิจพรศักดิ์. “ปัจจัยต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคอร์รัปชัน ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล”. วารสารการบริหารปกครอง 4, no. 2 (1): 99-119. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88631.