เจิมสิทธิประเสริฐกิตติศักดิ์, และ อัคฮาดนพพล. “ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 4, no. 2 (1): 120-146. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88632.