อัคฮาดนพพล. “emocratization and esearch ethods (2012) by ichael oppedge”. วารสารการบริหารปกครอง 4, no. 2 (1): 270-283. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88640.