โชติอนันต์ปฐวี. “รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม”. วารสารการบริหารปกครอง 4, no. 1 (1): 95-120. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88974.