กมลเขตสิรินดา. “สภาพการปรับตัวและแนวทางการบริหารจัดการผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน กรณีศึกษาอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 4, no. 1 (1): 159-174. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88986.