เลิศรัตนรังษีวิภัส, และ วันทะนะสมเกียรติ. “การปฏิวัติการคมนาคมกับการรวมศูนย์อำนาจของรัฐในสยาม พ.ศ. 2435-2475”. วารสารการบริหารปกครอง 4, no. 1 (1): 203-216. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88991.