วีระพันธ์พงศ์อัยรวี. “บทวิจารณ์หนังสือ: he ublic dministration heory rimer โดย eorge rederickson and evin . mith”. วารสารการบริหารปกครอง 4, no. 1 (1): 248-255. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88998.