อิงคถาวรวงศ์วรุตม์. “การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ: จากวันนั้น. เราเดินทางมาไกลเท่าไร”. วารสารการบริหารปกครอง 3, no. 2 (1): 71-93. ืบค้น พฤศจิกายน 28, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89009.