เชื้อบัวเย็นณรงค์. “การจัดการภาครัฐกับการเสริมสร้างพลังอำนาจพลเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารการบริหารปกครอง 3, no. 2 (1): 94-119. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89010.