วะชุมสุญาพรรณ, และ นิ่มตลุงอรวรรณ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร”. วารสารการบริหารปกครอง 3, no. 2 (1): 145-161. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89020.