กลยาณีย์ธพล, และ กิตติเลิศไพศาลจิตติ. “ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. วารสารการบริหารปกครอง 3, no. 2 (1): 162-172. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89024.