ไชยนัดคำไพ, มารี เคนปาริชา, และ คชโคตรประสิทธิ์. “แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 3, no. 1 (1): 149-168. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89042.