เจิมสิทธิประเสริฐกิตติศักดิ์, และ ศรียากูลธนพร. “การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา”. วารสารการบริหารปกครอง 2, no. 2 (1): 1-31. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89052.