อุดมกิจมงคลชาติชัย. “แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครสกลนคร”. วารสารการบริหารปกครอง 2, no. 2 (1): 76-96. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89055.