เพียรสบายพัชชา, ทวะชาลียุทธพล, และ แก้วหานามกตัญญู. “ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 2, no. 2 (1): 132-150. ืบค้น พฤศจิกายน 29, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89064.