สุขดีอเนก, คำสุขเสนีย์, และ สุวรรณมงคลปธาน. “การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”. วารสารการบริหารปกครอง 2, no. 1 (1): 72-89. ืบค้น พฤศจิกายน 28, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89069.