อร่ามเมืองปัณมาสน์. “บทวิจารณ์หนังสือ: วิถีคนนอก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”. วารสารการบริหารปกครอง 2, no. 1 (1): 175-187. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89114.