วารสารการบริหารปกครองบรรณาธิการ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการบริหารปกครอง 3, no. 2 (1). ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89117.