1.
แก้วหานามก. บทบรรณาธิการ. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];5(1). vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88402