1.
วงศ์สุรวัฒน์โ. การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];5(1):1-21. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88405