1.
ศรีโภคางกุลศ. การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 5 ธันวาคม 2021];5(1):22-3. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88423