1.
อัคฮาดน. กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ประชาธิปไตยชุมชน” ในฐานะกลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];5(1):44-9. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88424