1.
เจิมสิทธิประเสริฐก, ศรียากูลธ, ภมรมาศช, รอดบุญส่งส, บุญโปร่งว, แสงเพิ่มน, ภาควิชัยว, วิภาภรณ์ธ, มณีโชติก. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ. GJL [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 28 พฤศจิกายน 2021];5(1):80-6. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88428